Algemene Voorwaarden

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Definities: Lakspuiterij Bladel: Lakspuiterij Bladel BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68405030 en daaraan gelieerde ondernemingen conform het register van de Kamer van Koophandel Directie: GJJ Mollen Persoonsgegevens:  Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres, postadres, factuuradres, KvKnummer, BTWnummer. bankrekeningnummer, (zodra u een factuur betaalt zien wij uw bankrekeningnummer op het afschrift van de bank).  Alle persoonsgegevens van uw relaties die u aan ons toevertrouwt. Relatie: Cliënten, toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtnemers, opdrachtgevers, medewerkers, abonnees, samenwerkingspartners ingehuurde of ingeleende medewerkers waarmee Lakspuiterij Bladel een zakelijke overeenkomst is aangegaan. Geldigheid De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01.06.2018, met het publiceren van een nieuwe versie op de website vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Doeleinden verwerking Lakspuiterij Bladel gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om de activiteiten te kunnen uitvoeren die passen bij de doelstellingen van Lakspuiterij Bladel: Gespecialiseerd in grote oppervlaktebehandelingen van producten zoals containers, trailers en cabines. Werkzaamheden: natlak spuiten, stralen, scoperen en tectyleren. We gebruiken uw gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel of met een ander doel dan u kwalitatief goed werk te kunnen blijven bieden. Tenzij u aangegeven heeft daar prijs op te stellen, sturen we u ook geen direct mail. N.B. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan in een normale klant-leverancier-relatie te doen gebruikelijk is; facturering, informatie over wijziging van producten, check op kredietwaardigheid, diensten of adres, om goederen of diensten af te kunnen leveren, verzenden van een nieuwsbrief, belastingaangifte. Lakspuiterij Bladel gebruikt naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens van u of die u ons toevertrouwt, alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen. In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige Lakspuiterij Bladel Privacy Overeenkomst Privacy Overeenkomst van Lakspuiterij Bladel, 4 augustus 2018 Pagina 2 van 4 privacy-wetgeving en op dezelfde wijze als Lakspuiterij Bladel; dit is in een overeenkomst met deze partijen vastgelegd. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn niet te herleiden tot u als persoon en dus geen persoonsgegevens. In voorkomende gevallen kan Mollen Metaal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens met overheidsinstanties in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Wettelijke grondslag verwerking Lakspuiterij Bladel verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:  Toestemming van u als de betrokkene. Als relatie van heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.  De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of afspraak die u met ons heeft gemaakt over uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten. Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens Lakspuiterij Bladel heeft uw persoonsgegevens uit de volgende bron(nen) verkregen:  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden verstrekt door u, o.a. via het contactformulier op onze website, via persoonlijke contacten en/of door het overhandigen van uw visitekaartje.  Indien van toepassing worden geboortedatum, burgerservicenummers en identiteitsdocumenten direct verkregen van u als relatie.  Via uw bank ontvangen wij uw bankrekeningnummer na betaling van een factuur op het afschrift.  Uit de databestanden of de documentatie die u aan ons toevertrouwt of ter inzage heeft gegeven. N.B. Via cookies op de website of door het gebruik van Google Analytics worden geen persoonsgegevens verzameld. Als u zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd. Google Analytics verzamelt gegevens over de duur van een website bezoek of de pagina’s die u bezoekt; deze gegevens zijn niet persoonsgebonden. Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger binnen Nederland, in een derde land of aan een internationale organisatie Alle softwareleveranciers, providers en data-opslagcentra waar Lakspuiterij Bladel gebruik van maakt, bijvoorbeeld voor webhosting en emailverkeer, voldoen aan de AVG en gebruiken uw persoonsgegevens conform onze richtlijnen. Lakspuiterij Bladel conformeert zich qua gegevensverwerking op het vlak van privacy aan de werkwijze van grote nationale en internationale organisaties zoals Unit4, Rabobank, ING, Microsoft, Google, KPN, T-mobile of soortgelijke organisaties en providers op dit vlak en kan daar geen directe invloed op uitoefenen. Lakspuiterij Bladel houdt een verwerkingsregister bij waarin is opgenomen welke gegevens aan welke dienstverleners/verwerkers worden verzonden. Indien Lakspuiterij Bladel de privacybeschermingsmaatregelen van deze verwerkers voldoende in lijn acht met de zorgvuldigheid van privacybescherming die Lakspuiterij Bladel zelf hanteert en beschrijft in deze privacy-overeenkomst, conformeren wij ons aantoonbaar aan de privacy-overeenkomst en de beveiligingsmaatregelen van deze Lakspuiterij Bladel Privacy Overeenkomst Privacy Overeenkomst van Lakspuiterij Bladel, 4 augustus 2018 Pagina 3 van 4 dienstverleners zoals gepubliceerd op hun website of op een andere wijze schriftelijk aan ons bekend zijn gemaakt. Indien wij deze zorgvuldigheid onvoldoende achten gaan we niet samenwerken met deze verwerker. Als de getroffen maatregelen beperkt zijn, is een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze dienstverleners waarin het beschermingsniveau van uw persoonsgegevens conform de AVG wordt overeengekomen. Waar mogelijk kiest Lakspuiterij Bladel voor de hoogste vorm van privacybescherming, indien deze organisaties daar een keuzemogelijkheid toe bieden. Bewaartermijn persoonsgegevens Indien ons initiële contact niet tot een opdracht leidt of een nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen 3 maanden uit onze bestanden verwijderd. Relatiegegevens worden tot 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard. Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. Indien Lakspuiterij Bladel wisselt van eigenaar, vragen wij vooraf uw toestemming om de gegevens aan de nieuwe eigenaar over te dragen. Beveiliging Uw persoonsgegevens worden alleen verzonden via media die zich houden aan dezelfde privacy-regels als Lakspuiterij Bladel . Verder houden wij ons aan de volgende regels:  Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat uw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.  Alle apparatuur die wij gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens is beveiligd met antivirus-, antispam en anti-phishing software en met firewall-beveiligingssoftware en – hardware.  Onze apparatuur (smartphone, laptops en pc’s) is beveiligd via een wachtwoord dat periodiek wordt gewijzigd en/of via vingerafdrukherkenning en/of gezichtsherkenning.  Beeldschermvergrendeling is standaard.  De opslagmedia (USB-sticks, SD kaarten, harde schijf, etc. ) die wij gebruiken zijn versleuteld, waar mogelijk via de hoogste vorm van versleuteling die op dit moment toegankelijk is. Gebruik ervan wordt overigens zo veel mogelijk vermeden.  We zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring en verstrekken in de regel geen persoonsgegevens aan externen.  Indien we externen inschakelen, zijn deze gehouden aan dezelfde verplichtingen; zij tekenen daartoe een overeenkomst, inclusief een geheimhoudingsverklaring, waarin zij verklaren uw persoonsgegevens geheim te houden.  Wij gebruiken geen social medio zoals Whatsapp en Facebook voor het versturen van persoonsgegevens. Datalek c.q. incidentenmanagement Alhoewel door onze wijze van beveiliging van uw persoonsgegevens de kans op een datalek klein is, blijft dat altijd een mogelijkheid die voor kan komen, bijvoorbeeld als per ongeluk een hyperlink wordt aangeklikt van een onbetrouwbare bron. In dat geval wordt direct de netwerkkabel uit de computer verwijderd, de wifi-verbinding verbroken, de computer uitgezet en onze ICT-beheerder ingeschakeld. Lakspuiterij Bladel Privacy Overeenkomst Privacy Overeenkomst van Lakspuiterij Bladel, 4 augustus 2018